Đêm thiếu trăng soi
Chẳng gặp được người
Hồn em mê dại
Ngực như bừng cháy
Trái tim rã rời


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)