Nhớ nhung người
Nên trong giấc ngủ
Đã tìm thấy nhau
Nếu biết là mộng
Không thức nữa đâu


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)