Đêm mùa thu
Sao gọi là dài
Khi mà đêm nay
Gặp nhau chưa nói
Đã lên ánh ngày


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)