Không có thuốc chữa cho mệnh khanh tướng,
Quỷ thần chứng giám tấm lòng ta.
Tiếng thơm là thứ đời lưu lại,
Mây nổi giàu sang, tự dối mà!

tửu tận tình do tại