Kiểm điểm đời ta hăm bảy rồi
Lông bông phóng đãng thẹn thùng ôi!
Nho gia hiểu chửa sâu mùi đạo
Hiệp khách bàn suông học thói người
Mật nếm ngọt lừ: thù chửa báo
Lòng nghe đắng ngắt: hận chưa nguôi
Rày đây hẹn với thằng ta đó
Làm một chàng trai đáng tấm trai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)