Anh lính ơi, anh sẽ học bắn
Anh đừng làm cho tôi bị thương
Tôi còn phải đi nhiều trên đường
Bắn lên trên chứ đừng bắn xuống
Khi anh không muốn làm tôi bị thương

Ở dưới đáy, tôi ở cùng với anh
Hỡi người bạn bè, người bầu bạn
Ở dưới đáy, chúng ta cùng sát cánh
trong cùng một bùn lầy, một ao tù

Bắn xuống dưới không nên
Có tôi đang ở dưới

Anh lính ơi, anh sẽ học bắn
Anh đừng làm cho tôi bị thương
Tôi còn phải đi nhiều trên đường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)