“Cuộc đời ta - một cái cây
Mỗi ngày rụng đi một lá
Tình yêu như là ngọn gió
Đã cuốn thời gian đi xa

Ngỡ là chỉ mới hôm qua
Mầm xuân hé chồi biếc lộc
Hôm nay qua nghìn năm trước
Thấy mình đã tuổi hai mươi

Đời người một cái cây thôi”


04/2022