13.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 02:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 12:33

Lại như đạo nghĩa vợ chồng,
Ấy là vốn cả ở trong đấng người.
Kết hôn nhân, lễ chẳng sai.
Đừng lo sang khổ mà nài tiền nong.
Phải xem bề họ cho xong.
Chớ tham phú quý mà lòng hỗn luân.
Với người chẳng có lễ văn,
Lấy nhau cẩu hợp thói gần muông chim.
Dầu ai duyên có cải kim,
Làng nhà, quê khác, cũng xem một bề.
Lan nhai nộp phải cứ lề,
Rượu thì một chĩnh, tiền thì một quan.
Trong làng chớ giở tệ đoan,
Nói rằng biệt quán mà toan bắt nhiều.
Tới khi ca xướng dập dìu,
Lại thêm nặng giải thưởng tiêu mà dùng.
Vả quen thói cũ hỗn đồng,
Ép duyên phụ nữ hiếp lòng người quê.
Lại chia làm thiếp, làm thê,
Luận chưng tội ấy chẳng hề khả dung.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924