送紫岩張先生北伐

號令風霆迅,
天聲動北陬。
長驅渡河洛,
直搗向燕幽。
馬蹀燕脂血,
旗梟可汗頭。
歸來報明主,
恢復舊神州。

 

Tống Tử Nham Trương tiên sinh bắc phạt

Hiệu lệnh phong đình tấn,
Thiên thanh động bắc tu.
Trường khu độ Hà Lạc,
Trực đảo hướng Yên U.
Mã đạp Yên Chi huyết,
Kỳ kiêu Khả Hãn đầu.
Quy lai báo minh chủ,
Khôi phục cựu Thần Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Hiệu lệnh như bão chớp,
Oai trời dậy bắc khu.
Đuổi dài qua Hà Lạc,
Đánh thẳng tới Yên U.
Yên Chi, ngựa đẫm máu,
Khả Hãn, cờ bêu đầu.
Trở về tâu thánh chúa,
Lấy lại đất Thần Châu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như giông bão chớp lệnh ban,
Oai trời dậy bắc khu đàng chiến chinh.
Đuổi dài Hà Lạc quân binh,
Yên U đánh thẳng tới bình định luôn.
Yên Chi, ngựa đẫm máu tuôn,
Bêu đầu Khả Hãn, cờ luôn dẫn đầu.
Trở về thánh chúa quỳ tâu,
Thần Châu lấy đất gồm thâu sơn hà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời