Sinh ta trời có ý gì không?
Hậu đãi vì ta chắc sẵn lòng.
Tiền của tay không thân chẳng luỵ,
Rượu đàn sẵn có thú thêm nồng.
Thân danh quân tử riêng cây bút,
Phận sự nam nhi một cánh cung.
Tuổi dẫu còn thơ hăng hái sẵn,
Giàu sang khôn đắm dạ hào hùng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)