Đây là tập thơ gồm những bài tác giả sáng tác sau khi rời Huế trở lại Thăng Long.