Đêm qua thu chết trên đồi
Sương rơi lấm hạt và tôi lặng buồn
Cỏ oằn thân, úa tiếng chuông
Gió hiu hắt thổi cội nguồn thi ca
Hiện về thu mặc áo hoa
Bầm đau dốc núi trăng tà phố xưa
Thu trong tôi. Tôi dầm mưa
Mùa thu lá chết cũng vừa trơ xương
Tay buồn run rẩy khói hương
Rưng rưng chiếc lá cuối đường thu bay


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012