Những kỷ niệm chúng mình
Không có hình ghi lại
Nhưng vẫn còn sống mãi
Hoá thạch cùng thời gian


Nguồn: Nguyễn Phan Hách, Vô tình (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007