Làng quan họ

Làng Quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát goị, con sông cầu làm bao xanh, ngang lưng làng Quan họ xanh xanh.

Làng Quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, nón quai thao nguời ơi, nón quai thao ư nói gì nguời ơi.

Nguời ơi ! Làng Quan họ quê tôi, cửa đình hồ bán nguyệt. Chị cả tựa mạn thuyền, anh hai ngồi bẻ laí, Quan họ về mà là về trao duyên ấy Quan họ về là về trao duyên ơ hớ !

Nguời ơi ! Làng Quan họ quê tôi, những năm bom Mỹ thả. Loan phượng vẫn ăn xoaì, huơng thơm đồng lúa chín Quan họ về mà là về trao duyên ấy Quan họ về là về trao duyên ơ hớ !

Những đêm trăng lên chín nhịp cầu thuơng nhớ, tiễn đưa anh đi em hát bài Quan họ xin gửi cả ánh trăng quê mình theo lời hát... tiễn anh lên đuờng.

Nhắn ai nhớ về Quan họ quê tôi Làng Quan họ quê tôi....

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.