Em thêu khăn tay
Tặng anh lần cuối

Anh ơi lệ suối
Gói vuông lụa này
Kim chỉ từ nay
Còn chi ý nghĩa

Nay dâu mai bể
Xin giữ bên mình

Riêng tấm hồn trinh!


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006