Trải khắp non sông một tỉnh nầy,
Ngả đường Na Bẹ mới qua đây.
Trước sao cả núi, sau đều núi!
Trên những là cây, dưới cũng cây!
Năm động bảy đèo lên với xuống,
Trăm khe ngàn suối chuyển rồi xây.
Cõi Lào, đất Việt, phương Đông Á,
Mà bản phân cương viết chữ Tây!


1929

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990