Lá sen ai đó che nghiêng
Hạt mưa tạt
Hạt mưa ướt
Vầng trăng lên mé đình...

Lá sen em nhường che anh
Nửa lá vẫy
Nửa lá duối
Hạt mưa ranh mãnh vờn...

Lá sen cùng đội chung đường
Ngập ngừng buông
Nhập ngừng giữ
Một vùng hương dùng dằng...


4-1991