Giọt mưa
giọt hát
tí tách!
rào rào!
giọt trước
giọt sau
giọt cao
giọt thấp
giọt ngà
giọt ngọc
cứ nối
đuôi nhau
giọt xuống
vực sâu
giọt ra
nương lúa
giọt mưa
giọt múa
nhảy trên
cánh đồng
giọt lội
qua sông
giọt trèo
qua núi
giọt băng
qua suối
giọt luồn
qua bưng
giọt mưa
giọt mừng
tưới cho
đất mát
giọt mưa
giọt hát
tí tách!
rào rào!