băng ngàn tìm trăng
mây mù bủa giăng
như màn the rủ
che mặt ả Hằng


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013