Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
8 bài thơ
Tạo ngày 19/12/2018 11:02 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Khoa Vy (1881-1968) hiệu Thảo Am, người thôn Gia Lạc (hiện nay là thôn Tây Thượng), xã Phú Thượng, Huế, là một nhà thơ yêu nước đã sáng tác nhiều thơ ca động viên, cổ động đồng bào tích cực hưởng ứng phong trào Việt Minh chống Pháp đuổi Nhật. Nhiều lần chính quyền bù nhìn cho người đến mời ông ra làm việc ở đài phát thanh nhưng ông một mực từ chối. Ông từng là phó soái Hương Bình thi xã (Ưng Bình Thúc Giạ Thị là chủ soái).