24.00
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 22:14

Nhi kim thuỷ hữu Dinh điền sứ
Phụng chỉ khai sơn hải chi nhàn điền
Sơn giai kim nhi hải giai tiền
Ngưỡng thánh đức như sơn như hải
Bể bạc vờn lên tay ngũ bái
Non vàng đứng dậy chúc tam hô
Quân tư chiêm bái hải trường lưu
Thần tiết kiên trinh sơn tự tại
Khai tự cổ bất khai chi Tiền Hải
Tịch dĩ lai vị tịch chi Kim Sơn
Phương tri ngã quốc hữu nhân


Thông thường các bài hát nói đều bằng chữ Nôm, trừ hai câu thơ chữ thường được viết bằng chữ Hán. Ở đây Nguyễn Công Trứ làm ngược lại, toàn bài viết bằng chữ Hán, duy hai câu thơ chữ viết bằng chữ Nôm. Nội dung bài như sau:
Từ nay đặt chức Dinh điền sứ
Phụng chỉ khẩn hoang miền núi biển
Núi là vàng biển là tiền
Đội ơn vua như núi như biển
Bể bạc vòng tay lạy năm lạy
Non vàng đứng dậy chúc ba lần
Ơn vua dạt dào như nước biển
Lòng tôi trung như núi chẳng mòn
Khai vùng đất chưa khai vùng Tiền Hải
Khẩn những nơi chưa khẩn cõi Kim Sơn
Nước nhà thực lắm người tài
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính, NXB Văn học, TP Hồ Chí Minh, 1983