24/03/2023 20:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công khai thác

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2015 22:14

 

Nhi kim thuỷ hữu Dinh điền sứ[1]
Phụng chỉ khai sơn hải chi nhàn điền[2]
Sơn giai kim nhi hải giai tiền[3]
Ngưỡng thánh đức như sơn như hải[4]
Bể bạc vờn lên tay ngũ bái
Non vàng đứng dậy chúc tam hô
Quân tư chiêm bái hải trường lưu[5]
Thần tiết kiên trinh sơn tự tại[6]
Khai tự cổ bất khai chi Tiền Hải[7]
Tịch dĩ lai vị tịch chi Kim Sơn[8]
Phương tri ngã quốc hữu nhân[9]
Thông thường các bài hát nói đều bằng chữ Nôm, trừ hai câu thơ chữ thường được viết bằng chữ Hán. Ở đây Nguyễn Công Trứ làm ngược lại, toàn bài viết bằng chữ Hán, duy hai câu thơ chữ viết bằng chữ Nôm. Nội dung bài như sau:
Từ nay đặt chức Dinh điền sứ
Phụng chỉ khẩn hoang miền núi biển
Núi là vàng biển là tiền
Đội ơn vua như núi như biển
Bể bạc vòng tay lạy năm lạy
Non vàng đứng dậy chúc ba lần
Ơn vua dạt dào như nước biển
Lòng tôi trung như núi chẳng mòn
Khai vùng đất chưa khai vùng Tiền Hải
Khẩn những nơi chưa khẩn cõi Kim Sơn
Nước nhà thực lắm người tài
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính, NXB Văn học, TP Hồ Chí Minh, 1983
[1] Chữ Hán: 而今始有營田使.
[2] Chữ Hán: 奉旨開山海之間田.
[3] Chữ Hán: 山皆金而海皆錢.
[4] Chữ Hán: 仰聖德如山如海.
[5] Chữ Hán: 君思瞻拜海長流.
[6] Chữ Hán: 臣節堅貞山自在.
[7] Chữ Hán: 開自古不開之前海.
[8] Chữ Hán: 闢以來未闢之金山.
[9] Chữ Hán: 方知我國有仁.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Công khai thác