Vàng đâu nhuộn khắp cây đồi
Xanh đâu thu trải kín trời thẳm xanh
Gió lên rất nhẹ trong cành
Như em, thu chiếm lòng anh khi nào...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]