Vàng đâu nhuộn khắp cây đồi
Xanh đâu thu trải kín trời thẳm xanh
Gió lên rất nhẹ trong cành
Như em, thu chiếm lòng anh khi nào...


Nguồn: Mùa thu trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007