Câu cuối của bài thơ, có bản lại chép là "Ta lẫy tình nương, rửa biệt ly" chữ "rửa" hay "rủa" là đúng?