Còn một đem lòng phó chốn trăng,
Hoạ thay thanh đỏ chút nào chăng?
Nấu nung chửa chín mùi kim thạch,
Cải ghép nào xong bức diễm đằng.
Chẳng biết có mai doành Dũ Lĩnh,
Hay là một trúc bãi Giang Lăng.
Chẳng chi hạt cải xuyên kim dễ,
Nữa để cho hay sự bất bằng.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989