Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2020 12:26

Cửa thông rợp, gió đưa cầm,
Mùi tới hay thay thuở bụng im.
Mặt trời vàng, còn in bóng thỏ,
Đầu non bạc, đã chật cây chim.
Hữu tình vì tính hay cùng hẹn,
Vô sự là tiên lọ phải tìm.
Bạn cũ Kỳ Anh xum họp mặt,
Lòng mừng phơi phới nhẹ bằng tăm.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989