Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2006 16:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/04/2020 12:12

Mựa chê người vắn, cậy ta dài,
Dù kém dù hơn ai mặc ai.
Vị nọ có bùi, không có đượm,
Thức kia chầy thắm, lại chày phai.
Dù hay phận mới, yên dầu phận,
Dẫu có tài hơn, chớ cậy tài.
Quân tử niệm đời nơi xuất xử,
Ắt cùng khôn hết cả hoà hơi.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập (Nguyễn Quân):
Chớ chê người ngắn, cậy ta dài,
Hơn kém dù ai cũng mặc ai.
Mùi nọ có bùi, không có ngọt,
Màu
kia chày thấm, lại chày phai.
Đã hay định phận, đành yên phận,
Dẫu có tài hay, chớ cậy tài.
Quân tử ngẫm xem cơ xuất xử,
Ắt khôn hết cả hoà hai.
Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Nguyễn Quân, Bạch Vân quốc ngữ thi tập, NXB Sống Mới, 1974
3. Nguyễn Văn Ngọc, Nam thi hợp tuyển, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951