Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 19:21

Từng xem sách cũ một hai pho,
Mến đạo thề chăng phụ nghiệp nho.
Song bắc kìa ai ngâm lãnh nguyệt,
Lầu nam nọ khách chén vây thu.
Khó khăn mới biết người quân tử,
Nghèo hiểm thời hay tiết trượng phu.
Mỗi sự chăng còn mắc míu,
Mới hay vụng liệu phải lo.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989