Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 22:10

Hễ lộc triều quan đã có ngăn,
Làm chi tham được mọc băn khoăn.
Ải Tần non Thục đường nghèo hiểm,
Cửa Khổng làng Nhan đạo khó khăn.
Sách cũ ba pho, rỗi lại đọc,
Cơm vàng hai bữa, đói thì ăn.
Công nhờ trời đất ơn còn rộng,
Che chở, điều hoà kẻo chiếu chăn.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989