Non Phú Xuân cao, nước Vị thanh,
Mây quyến khách, nguyệt vô tình.
Đất thiên tử dưỡng tôi thiên tử,
Đời thái bình ca khúc thái bình.
Cơm áo lo đền thiên tử trị,
Tóc tơ chưa báo mẹ cha sinh.
Mừng thay bốn bể đâu đâu báo,
Tể tướng hiền tài chúa thánh minh.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này trùng với bài Thuật hứng 20 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai. Tuy nhiên, hai câu cuối cho thấy ứng với thời của Nguyễn Trãi hơn.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989