Chẳng khôn chẳng dại luống ương ương,
Biết một khăng khăng chữ đạo thường.
Vàng bạc thua người nên chúng dễ,
Áo cơm kém bạn có ai nhường.
Thanh nhàn ta miễn yên đời chốn,
Mặc kẻ khôn ngoan, kẻ đảm đương.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309). Các bản đều chỉ chép có 6 câu, có thể là một bài thơ còn dở dang.

Câu đầu bài này trùng với câu trong bài Bảo kính cảnh giới 30 của Nguyễn Trãi.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989