In theo các bản
- NXB Hương Sơn, có đối chiếu nhiều bản in khác
- Bản chép tay của ông Trúc Đường, anh ruột nhà thơ Nguyễn Bính
- Một phần bản thảo để lại của tác giả