Câu thứ 11 va 12 sai chính tả. Câu đúng phải là"
"Đường xa mòn mỏi gót giày,
Tấm thân góc bể chân mây lạnh lùng"