Hồn anh như hoa cỏ may,
Một chiều cả gió bám đầy áo em.


Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Tâm hồn tôi, Nhà in Lê Cường, 1940
2. Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003