Hồn anh như hoa cỏ may,
Một chiều gió cả bám đầy áo em.


Nguồn: Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003