Thân nhàn không bận bịu
Cảnh đep hãy chơi vui
Trên sông trăng mây nổi
Giong buồm ngoài biển khơi
Sao lương duyên lựa phím
Lầu canh lượng ngâm chơi
Lùm tre làm bầu bạn
Mảnh đá làm quân bài
Sẻ én đều là quý
Vàng bạc không đoái hoài
Chếnh choáng rượu xuân lục
Dưới trăng đắm chơi vơi
Quanh thềm đều thanh tú
Rút trâm óng ánh soi
Sách vở đầy giường ngủ
Chải đầu vẫn còn say


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)