Nhà tranh giậu chỉ phủ xanh rêu
Xin trúc trồng hoa tự cấy rào
Những ngại tới người, ham có khách
Vốn lười viết đáp cứ mong thư
Mưa nghe ngoài cửa thơ thành hứng
Mây cuốn đầu cây sáo huýt kêu
Tang lạc rượu thơm lư quất chín
Trước nhà xế cửa buộc thuyền câu

tửu tận tình do tại