Hồ,
Tây Tử, Si Di đã bỏ Ngô.
Người nơi ấy,
Lưu luyến đất Cô Tô?