Ngất trời năm mái đài cao,
Ánh mây lóng lánh rọi vào bình phong.
Quạt này như phượng xòe lông,
Đầy thềm châu ngọc như rồng phun rơi.
Vua ra vừa mọc mặt trời,
Tôi già đứng đợi từ hồi lặn sao.
Thân hèn khôn báo ơn sâu,
"Núi Nam" xin nói mấy câu chúc mừng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.