Đất trải trăm năm tiểu bá đô
Cung thành còn đó dấu qui mô.
Sao Đoài dựng nghiệp so Tề, Tấn
Vạc Hán phân miền sánh Ngụy, Ngô.
Vượng khí ngóng trông điềm thánh chủ,
Trường giang tô điểm bức dư đồ.
Ai hay bãi cát thành danh thắng,
Triều hội, phồn vinh, nức một khu.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.