Hễ đấng làm trai chí đốc chuyên,
Dùi mài ra sức mãi hãy nên.
Trăng hoa cờ bạc màng mê mải,
Đèn sách văn chương xả tập rèn.
Ngay thảo ấy dòng, tua gìn nắm,
Giàu sang là phận, chớ bon chen.
Ngưòi sinh ắt hẳn trời không phụ.
Nhà rạng trâm anh dõi dõi truyền.