23/03/2023 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huấn tử thi bài 2

Tác giả: Ngô Phúc Lâm - 吳福臨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 00:32

 

Hễ đấng làm trai chí đốc chuyên,
Dùi mài ra sức mãi hãy nên.
Trăng hoa cờ bạc màng mê mải,
Đèn sách văn chương xả tập rèn[1].
Ngay thảo ấy dòng, tua gìn nắm[2],
Giàu sang là phận[3], chớ bon chen.
Ngưòi sinh ắt hẳn trời không phụ.
Nhà rạng trâm anh dõi dõi[4] truyền.
[1] Xả: bỏ. Xả tập rèn: bỏ không rèn luyện.
[2] Tua: âm cổ Hán Việt, được coi như từ Nôm, âm Hán Việt là “tu”, nghĩa là “cần phải”. Gìn nắm: giữ gìn, nắm cho chắc, nắm vững.
[3] Giàu sang đã có số phận sắp đặt.
[4] Không dứt, không đứt quãng. Chinh phụ ngâm: “Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi”, “Nhớ chàng dõi dõi khúc nhôi nào cùng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Phúc Lâm » Huấn tử thi bài 2