14.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2016 00:25

Năm năm lần lại, “lạp” chép “giêng”,
Ngay thảo dòng nhà, ấy của riêng.
Kẻ biết chẳng ghen, trời chẳng phụ,
Người sinh càng ngõ, đất càng thiêng.
Nức hương đàn hạnh theo nền nếp,
Trải bước đài lan, sẵn mối giềng.
Giữ được bấy nhiêu làm báu cả,
Mặc phù đời cậy sức thiêng liêng.