Đường Lạc Dương khi ta đến đấy
Đôi ngỗng xanh bỗng thấy vút bay
Nước xuân ngòi Ngự tiếc thay
Dùng cho ngựa uống về tay quân Hồ
Núi phía trước canh ba gà gáy
Kiếm cổ vung chân nhảy tay vươn
Sương pha loang loáng đường gươm
Thế hăng rồng cuộn hổ vờn Hán Ngân
Áo lạnh buốt cát lầm trước mặt
Tóc dựng cao tay cất lộn nhào
Lộc lô nghìn dặm bước mau
Trò kiếm Lan Tử tung cao bẩy lần
Đời người há đớn hèn không chí?
Việc đã qua lệ nghĩ lại sa
Quân mệt mỏi chống phong ba
Để cho giặc mạnh thả mà hung hăng
Khổng Dung bởi tài thường hỏng việc
Viên Thiệu đông tan tác Hoàng Hà
Đất Đại công vẫn phòng xa
Nước Đoàn gió bụi lại qua đỡ đần
Đời tráng sĩ chỉ thân già chết
Sắt lạnh chìm mai một nơi đâu?
Rồng chì đúc vạn nghìn thu
Hận không đúc nổi Tinh Châu Lưu này.

tửu tận tình do tại