Đã một thời gian, có nhiều bài viết về cái cụm từ "Thuyền qua đến (tới) bến". Có nhiều người (chắc là ở ngoài bắc) cho rằng: đã QUA (đi qua bến) thì sao lại ĐẾN (bến) được, câu thơ thật khó hiểu! Về sau mới vỡ lẽ: từ miền Trung trở vào, QUA có nghĩa là SANG: Vậy câu thơ trên có thể viết lại như sau để người ngoài Bắc dễ hiểu: "Thuyền SANG tới bến, cô dừng lại"... Thế là từ đó hết tranh luận về cái từ QUA!
Câu chuyện rất đơn giản, nếu chúng ta có một kho từ vựng (kể cả từ địa phương) đủ để hiểu khi đọc một bài thơ nào đó!

LNg.BXL.

LNg.BXL.