Phong kiến chế độ không kẽ hở
Phận nữ tâm tình không nỡ mở
Đành theo phu về lại tòng phu
Không dám nằm vào dòng nước nhớ.

Địa điểm: Thanh Hoá.
Thời gian sáng tác: 19/07/2023.
Cảm hứng sáng tác: Góc nhìn của Mị Nương trong truyện “Sơn Tinh và Thuỷ Tinh”.