Như nấm mồ cô đơn
Khiến nao lòng lữ khách
Trang giấy nhạt nhoà này
Cũng hằng mong cuốn hút
Ánh mắt người tôi thương

Nếu sau nữa nhiều năm
Đọc điều nhà thơ ước
Nhớ lại mối tình chàng
Em hãy tin: chàng khuất
Tim còn vùi trong trang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)