Sự tình ai trót gây nên,
Đâu mâu mũ đó, dế rền rĩ kêu!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)