Từ cây hoa nào
mà ta không biết
một làn hương trao!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.