Một nhà một bóng mỗi mình ta!
Thơ thẩn ngồi trông vạt nắng nhoà
Trước ngõ lan cành, hoa nhuỵ nở
Sau nhà lúa bụi, nhánh chồi ra
Vợ đi nuôi mẹ Sài Gòn phố
Con đến thăm dì ngõ Quận Ba
Chiều xuống chung trà, ly rượu nhạt
Môi mềm cay đắng chỉ mình ta!

Tuy Hoà, 06/7/2017