Đố ai người của Việt Nam
Đố ai cuồng bạo gian tham nhất vùng
Đố ai bán biển, bán rừng
Đố ai lạy giặc phục tùng Thành Đô
Đố ai dâng hiến cơ đồ
Đố ai giặc cướp hàm hồ biển Đông
Đố ai họp Đại Hội Đồng
Mà không dám gọi đến tông thằng Tàu
Đố ai quyền lực ngất cao
Chẳng thấy những lúc cao trào nước non
Đố ai miệng nói huênh hoang
Như mang chứng bệnh vĩ cuồng đã lâu
Đố ai miệng dẻo nói leo
Chuyên cơ công vụ đem theo chín người
Đố ai sống ở trên đời
Mồ cha không khóc, khóc loài sát sanh
Đố ai trùm của sô-vanh
Đố ai bạo chúa đàn anh đông Lào
Đố ai đứng ở đài cao
Nhỏ nước mắt sấu đổi bao mạng người
Đố ai giải được mười mươi?
Là người tâm huyết giống nòi Việt Nam!

Tuy Hoà, 29/9/2019